Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom tre điền trúc (Dendrocalamus latiflorus Munro) Tải xuống Tải xuống PDF