Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hiện trạng khai thác và phân bố của hàu Răng cưa (Hyotissa hyotis Linnaeus, 1758) ở khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ Tải xuống Tải xuống PDF