(1)
Mạc Như, B.; Nguyễn Khoa Huy, S.; Nguyễn Duy Quỳnh, T. Ảnh hưởng của thức ăn đến thời Gian biến thái Và tỷ lệ sống của ấu trùng Ghẹ Xanh Portunus Pelagicus (Linnaeus 1766). HUAF JASAT 2023, 7, 3832-3838.