Mạc Như, Bình, Sơn Nguyễn Khoa Huy, và Trâm Nguyễn Duy Quỳnh. “Ảnh hưởng của thức ăn đến thời Gian biến thái Và tỷ lệ sống của ấu trùng Ghẹ Xanh Portunus Pelagicus (Linnaeus 1766)”. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 7, no. 3 (Tháng Mười 24, 2023): 3832–3838. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/1036.