Quay trở lại Chi tiết Bài báo T. 7 S. 3 (2023): Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Tải xuống Tải xuống PDF