Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá sự thay đổi lớp phủ, sử dụng đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bằng ảnh vệ tinh và dự đoán sự thay đổi bằng mô hình Molusce trong QGIS Tải xuống Tải xuống PDF