Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng và năng suất cây cải bẹ trắng (Brassica rapa var. chinensis) trồng thủy canh Tải xuống Tải xuống PDF