##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định nồng độ dung dịch dinh dưỡng phù hợp cho sinh trưởng và năng suất cải bẹ trắng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 7 lần lặp lại và 4 nghiệm thức là các nồng độ của dung dịch dinh dưỡng thủy canh bao gồm: 600 ppm, 900 ppm, 1.200 ppm, 1.500 ppm. Thí nghiệm được bố trí trong điều kiện nhà màng và hệ thống thủy canh tĩnh được sử dụng để trồng cải bẹ trắng. Kết quả cho thấy, các nồng độ dung dịch dinh dưỡng thủy canh có ảnh hưởng đến chiều dài thân, số lá, đường kính gốc, khối lượng rễ, khối lượng thân, năng suất và độ brix của cải bẹ trắng. Trong đó, nồng độ 900 ppm cho kết quả khối lượng cây (180 g/cây), năng suất thương phẩm (4,41 kg/m2) cao hơn so với nồng độ 600 ppm (154 g/cây và 3,72 kg/m2) nhưng khác biệt không ý nghĩa thống kê so với nồng độ 1.200 ppm (183 g/cây và 4,48 kg/m2) và 1.500 ppm (163 g/cây và 3,89 kg/m2). Tuy nhiên nồng độ 600 ppm lại cho kết quả độ brix cải bẹ trắng cao nhất (3,46%). Từ kết quả thí nghiệm, bước đầu cho thấy có thể sử dụng nồng độ 900 ppm để trồng cải bẹ trắng thủy canh mà vẫn đảm bảo không làm giảm năng suất so với sử dụng nồng độ 1.200 ppm.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nhí Phan Ngọc & Thắm Lê Thị Hồng. (2023). Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng và năng suất cây cải bẹ trắng (Brassica rapa var. chinensis) trồng thủy canh. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3791–3797. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1077
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT