##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Cây rau má là một cây rau, cây thuốc phổ biến ở các quốc gia châu Á. Nhu cầu sử dụng loại cây này ngày càng tăng do những giá trị trong lĩnh vực y học và mỹ phẩm. Tuy nhiên, canh tác cây rau má đang đối mặt với vấn đề lạm dụng phân bón hóa học gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng và suy giảm chất lượng nông sản. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của của các công thức bón phân khác nhau đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cây rau má. Thí nghiệm đồng ruộng gồm 4 công thức bón phân được bố trí từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 tại Thừa Thiên Huế. Kết quả thí nghiệm đã xác định được liều lượng bón phân thích hợp cho cây rau má trên 1 ha là 5 tấn phân hữu cơ vi sinh + 75 kg N + 25 kg P2O5 + 25 kg K2O. Đây là công thức bón phân đảm bảo năng suất và chất lượng của cây rau má và giúp cải thiện một số tính chất hóa học của đất. Năng suất thực thu đạt 22,7 tấn/ha, hiệu quả kinh tế thu được 136,3 triệu đồng, tỷ lệ vật chất khô đạt 40,5%, hàm lượng nitrat 120 mg/g và hàm lượng flavonoid tổng số đạt 18,5 mg QE/g.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Lý Hoàng Hải, Thục Đỗ Đình, & Hưng Hồ Công. (2023). Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức bón phân đến năng suất và chất lượng của cây rau má (Centella asiatica L.) . Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3765–3772. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1065
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT