##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định vai trò và liều lượng phân bón Mg phù hợp cho cây lúa canh tác ở Thừa Thiên Huế. Thí nghiệm ngoài đồng ruộng được bố trí theo phương pháp ô lớn - ô nhỏ với 3 lần lặp, trên 3 giống lúa (HG12, DT100 và Hà Phát 3) và 4 liều lượng Mg (0, 20, 40 và 60 kg MgO/ha) trong vụ Đông Xuân năm 2021-2022 tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hương Long, thành phố Huế. Kết quả mới của nghiên cứu này là: 1) Bón Mg đã tăng chiều cao cây, số nhánh và tỷ lệ nhánh hữu hiệu, diện tích lá đòng, hàm lượng diện lục, tích lũy chất khô, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất, khả năng hấp thụ CO2. 2) Bón 40-60 kg MgO/ha đã tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cao, giống HG12 đạt 7,46-7,54 tấn/ha và lãi tăng 2,03-2,24 triệu đồng/ha, DT100 đạt 7,73-7,92 tấn/ha và lãi tăng 2,16-2,86 triệu đồng/ha, Hà Phát 3 đạt 8,36-8,45 tấn/ha và lãi tăng 4,36-4,48 triệu đồng/ha. 3) Lượng CO2 cây hấp thụ được của giống HG12 là 31,56-32,82 tấn CO2/ha/vụ, DT100 là 33,81-34,95 tấn CO2/ha/vụ và Hà Phát 3 là 33,40-35,21 tấn CO2/ha/vụ. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để bổ sung quy trình thâm canh, tăng hiệu quả trồng lúa của địa phương.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Đình Thi, Trần Xuân Hạnh, Lê Khắc Phúc, Phạm Thị Cầm, Nguyễn Duy Cường, & Hồ Thị Diễm. (2024). Nghiên cứu ảnh hưởng của phân Ma-giê (Mg) đến một số giống lúa tại Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 8(1), 3965–3972. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1075
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT