Thông tin dành cho phản biện

Quý phản biện vui lòng tải file Hướng dẫn phản biện trên hệ thống tạp chí online tại đây