Tôn chỉ, mục đích tập trung vào nội dung, định hướng tuyên truyền của Tạp chí, gồm: thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu về các lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chủ yếu về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu….