##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện để đưa ra biện pháp kỹ thuật nhân giống tre điền trúc bằng phương pháp giâm hom tại Thừa Thiên Huế, bằng cách sử dụng chất điều hòa sinh trưởng để xử lý trên các hom cành của cây điền trúc có chiều dài 3 mắt, đồng thời chọn ra giá thể nhân làm bầu hom giống phù hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy loại auxin phù hợp nhất đối với phương pháp giâm cành cây tre điền trúc là IBA (tỉ lệ sống đạt 93,3% khi sử dụng IBA, 60% khi sử dụng IAA và 66,7% khi sử dụng NAA), nồng độ auxin loại IBA phù hợp để xử lý kích thích mọc rễ là 900 ppm (tỉ lệ sống đạt 93,3%, cao cây đạt 52,8 cm, dài lá đạt 27,7 cm, lá rộng 3,9 cm, đạt 5,3 đốt, có 5,3 cành và tổng số lá đạt 30,2 lá/hom giâm); loại hom thích hợp nhất để giâm hom là loại bánh tẻ (1 năm tuổi) có kích thước lớn hơn 1,5 cm (thời gian bật mầm từ 9 đến 10 ngày, thời gian ra lá từ 15 đến 16 ngày, nhú rễ sau 32 ngày, sau 45 ngày có cây thành phẩm, tỉ lệ sống đạt từ 80,0 đến 93,3%, cao cây đạt từ 43,7 đến 48,2 cm, chiều dài lá từ 24,2 đến 24,3 cm, chiều rộng lá từ 3,4 đến 3,8 cm, số đốt đạt từ 4,0 đến 4,3 đốt, số cành đạt từ 5,2 đến 6,0 cành và tổng số lá đạt từ 23,7 đến 30,0 lá/ hom giâm). Thành phần giá thể đóng bầu thích hợp là: 69% đất thịt nhẹ, 20% phân chuồng ủ hoai mục, 10% than trấu hoặc rễ bèo tây phơi khô, 1% lân supe giúp cây sinh trưởng tốt (tỉ lệ sống đạt 80,0%, sau 45 ngày có cây thành phẩm, cao cây đạt 58,7 cm, số cành đạt 6,5 cành và tổng số lá đạt 33,2 lá/ hom giâm).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Đặng Văn, S., Nguyễn Đình, T., Trần Minh, Q., & Lê Khắc, P. (2023). Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom tre điền trúc (Dendrocalamus latiflorus Munro). Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3757–3764. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1034
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT