##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến thời gian biến thái và tỷ lệ sống của ấu trùng ghẹ xanh Portunus pelagicus (Linnaeus 1766) được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Thuỷ sản, khoa Thuỷ sản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức (NT), NT1: 50% Luân trùng + 50% Thức ăn công nghiệp Flake; NT2: 50% Artemia bung dù + 50% Thức ăn công nghiệp Flake; NT3: 50% Luân trùng + 50% Artemia bung dù với số lần lặp lại ở mỗi nghiệm thức là 3. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng 50% Luân trùng + 50% Artemia bung dù (NT3), ấu trùng ghẹ xanh có tổng thời gian chuyển giai đoạn từ Zoae 1 lên ghẹ bột ngắn nhất là 433 giờ, trong khi đó các nghiệm thức còn lại có tổng thời gian là 444,17 (NT2) giờ và thời gian chuyển giai đoạn dài nhất là ở NT1 với tổng thời gian 454,17 giờ. Kết quả nghiên cứu về tỷ lệ sống cũng cho thấy ấu trùng ghẹ xanh có tỷ lệ sống cao nhất ở NT3 với tỷ lệ sống đạt 12,11%, sai khác có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Bình Mạc Như, Sơn Nguyễn Khoa Huy, & Trâm Nguyễn Duy Quỳnh. (2023). Ảnh hưởng của thức ăn đến thời gian biến thái và tỷ lệ sống của ấu trùng ghẹ xanh portunus pelagicus (Linnaeus 1766). Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3832–3838. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1036
Chuyên mục
CHĂN NUÔI - THÚ Y- THỦY SẢN - ĐỘNG VẬT