##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định lượng khí mêtan (CH4) phát thải từ quản lý chất thải trong chăn nuôi bò ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu được thực hiện tại 20 nông hộ chăn nuôi bò với tổng số bò là 258 con tại 9 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế. Lượng phát thải khí CH4 được xác định dựa vào các số liệu như hình thức quản lý chất thải, ước tính lượng thức ăn tiêu thụ, đặc điểm nước thải, hàm lượng khoáng trong phân bò (% vật chất khô) và các hệ số theo công thức IPCC (2019) lớp 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% các hộ quản lý phân bò bằng hình thức lưu trữ rắn (Solid storage - SS) và phơi khô (Dry lot - DL). Hệ số phát thải khí CH4 từ quá trình quản lý phân bò ở hệ thống SS đều cao hơn khoảng từ 2,6 đến 3,0 lần (trung bình là 2,77 lần) so với hệ thống quản lý và xử lý DL (dao động từ 1,58 - 5,72 kg CH4/con/năm so với từ 0,60 - 2,18 kg CH4/con/năm). Lượng phát thải khí CH4 từ phân của bò bình quân là 2,28 kg CH4/con/năm (dao động từ 0,50 - 5,90) tùy thuộc tuổi và hệ thống xử lý chất thải. Hàm lượng COD trong nước thải cao gấp 4 lần QCVN 01-150:2017 và phát thải khí CH4 từ nước thải bình quân 1 con bò là 0,20 kg CH4/năm. Tổng lượng phát thải khí CH4 từ phân và nước thải trung bình là 2,48 kg CH4/con/năm (dao động từ 1,51 đến 3,87 kg CH4/con/năm). Trong hệ thống xử lý DL như hiện nay thì lượng khí phát thải CH4/con/năm thấp hơn so với hệ thống sử lý SS khoảng 2,57 lần. Với số lượng 28.356 bò ở Thừa Thiên Huế năm 2021 (TCTK, 2021) thì ước tính sự phát thải vào không khí khí CH4 từ việc quản lý phân và nước thải là hơn 70,2 tấn CH4/năm (tương đương 1.756 tấn CO2eq/năm).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Hoàn Lê Trần, Dũng Đinh Văn, Hải Trần Thanh, & Tình Hoàng Hữu. (2023). Ước tính lượng khí mêtan (CH4) phát thải từ quản lý chất thải trong chăn nuôi bò ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3822–3831. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1039
Chuyên mục
CHĂN NUÔI - THÚ Y- THỦY SẢN - ĐỘNG VẬT