##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía (PNSB) có khả năng cố định đạm (N) và hòa tan lân vô cơ (P), Rhodopseudomonas palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89 (CPVS-NP) đến sinh trưởng và khối lượng cây mồng tơi. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức, 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một chậu. Trong đó, nghiệm thức (i) bón 100% N, P so với khuyến cáo, (ii) bón 75% N, P kết hợp CPVS-NP, (iii) bón 50% N, P kết hợp CPVS-NP, (iv) bón CPVS-NP nhưng không bón phân hóa học, (v) không bổ sung CPVS-NP và không bón phân hóa học. Nghiên cứu cho thấy bổ sung CPVS-NP chứa vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân, R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89 kết hợp bón 75% N, P vẫn duy trì sinh trưởng gồm chiều dài lá, và chiều dài rễ (10,0 và 22,7 cm, theo thứ tự), tăng chiều rộng lá (22,0 so với 20,5 cm, theo cùng thứ tự) ở thời điểm 30 ngày sau gieo so với nghiệm thức bón 100% N, P theo khuyến cáo (10,4 và 23,6 cm) nhưng chưa tăng chiều cao cây, sinh khối tươi và sinh khối khô cây mồng tơi.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Xuân Lý Ngọc Thanh, Anh Nguyễn Tuấn, Nhi Lưu Thị Yến, & Khương Nguyễn Quốc. (2023). Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía cố định đạm, hòa tan lân đến sinh trưởng và sinh khối cây mồng tơi (Basella alba L.) : -. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3798–3806. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1043
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT