Tạp chí được phát hành định kỳ 04 tháng/số bằng tiếng Việt (bao gồm: Tháng 02, Tháng 06, Tháng 10 hàng năm) trong cả nước và các bài báo được đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử: https://tapchidhnlhue.vn