##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Cây bí đỏ (Cucurbita pepo L.) là loại rau có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, được trồng phổ biến ở nhiều địa phương. Nghiên cứu được tiến hành trong vụ Xuân Hè năm 2022 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 5 giống bí đỏ trong nước, từ đó tuyển chọn được 1 - 2 giống phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Thí nghiệm một yếu tố được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại, 5 nghiệm thức tương ứng với 5 giống gồm GNO3; Gold Star 998; Super Gold Star 999; Super Star 350 và Super Dream NP – 17. Kết quả cho thấy thời gian sinh trưởng của các giống từ 100 đến 110 ngày. Các giống có khả năng sinh trưởng nhanh, tốt là GNO3 và Super Dream NP - 17. Giống Gold Star 998 và Super Gold Star 999 ít bị nhiễm bệnh hơn các giống khác. Năng suất thực thu từ 21,58 - 101,73 tấn/ha, cao nhất là giống Super Star 350 đạt 101,73 tấn/ha, thấp nhất là giống Gold Star 998. Giống Super Star 350 có năng suất cao và khả năng nhiễm bệnh ít hơn các giống cùng tham gia thí nghiệm. Giống Super Star 350 và Super Gold Star 999 có thể được đưa vào sản xuất ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Tuyết Trần Thị Ánh, Hoài Nguyễn Thị, Giang Trần Thị Thu, & Nam Cao Giang. (2023). Khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống bí đỏ trong vụ xuân hè năm 2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3773–3781. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1068
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT