##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thiếu nước tưới làm ảnh hưởng đến năng suất trầm trọng cho nhiều cây trồng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra liều lượng phun silic giúp cây mè cho năng suất trong điều kiện thiếu nước. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên 8 nghiệm thức với 6 lần lặp lại. Các nghiệm thức thí nghiệm bao gồm có tưới nước cho cây nhưng không phun silic (1), không tưới nước, không phun silic (2), không tưới nước và phun silic với nồng độ 25 mg/L (3), 50 mg/L (4), 75 mg/L (5), 100 mg/L (6), 125 mg/L (7) và 150 mg/L (8). Các nghiệm thức phun silic hai lần ở thời điểm mới bắt đầu và 01 tuần sau khi ngưng tưới nước. Kết quả thí nghiệm cho thấy trong điều kiện thiếu nước tưới cho cây được bổ sung silic với liều lượng 100 mg/L giúp duy trì gia tăng chiều cao cây, số lá, số quả, số hạt, chỉ số hàm lượng điệp lục (SPAD) và năng suất hạt. Cây mè trong điều kiện thiếu nước không phun silic sự phát triển và năng suất hạt bị ảnh hưởng đáng kể, giảm 34% năng suất so với nghiệm thức tưới nước đầy đủ.  

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Trâm Nguyễn Thị Phương, Huế Nguyễn Hồng, Vân Trần Thị Bích, & Thúc Lê Vĩnh. (2023). Ảnh hưởng của Silic đến sinh trưởng và năng suất giống mè đen ADB1 (Sesamum indicum L.) trong điều kiện thiếu nước . Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3782–3790. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1092
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT