##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định lượng giống gieo sạ phù hợp cho giống nếp ngự Sa Huỳnh tại Quảng Ngãi. Thí nghiệm gồm 5 công thức tương ứng với 5 lượng giống (60, 80, 100, 120 và 140 kg/ha, trong đó công thức 100 kg/ha là đối chứng) được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD), 3 lần nhắc lại trong vụ Mùa 2022 và vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Kết quả đã xác định được lượng giống gieo sạ 120 kg/ha cho năng suất và lợi nhuận cao nhất, ở vụ Mùa 2022 năng suất đạt 3,41 tấn/ha và lợi nhuận đạt 29,5 triệu đồng/ha (tăng 2,91 triệu đồng/ha so với đối chứng), ở vụ Đông Xuân 2022 - 2023 năng suất đạt 4,15 tấn/ha và lợi nhuận đạt 44,9 triệu đồng/ha (tăng 1,09 triệu đồng/ha so với đối chứng). Lượng CO2 giống nếp ngự Sa Huỳnh hấp thụ được ở vụ Mùa 2022 là 13,87 - 15,17 tấn CO2/ha và ở vụ Đông Xuân 2022-2023 là 15,37 - 17,36 tấn CO2/ha.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Trần Xuân Hạnh, Đinh Hồ Anh, Nguyễn Thanh Liêm, & Nguyễn Đình Thi. (2024). Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống nếp ngự sa huỳnh tại tỉnh Quảng Ngãi. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 8(1), 3973–3981. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1104
Chuyên mục
CÂY TRỒNG - THỰC VẬT