##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Với mục tiêu đánh giá được thực trạng việc áp dụng chứng chỉ rừng FSC (Hội đồng Quản lý rừng quốc tế) và quản lý rừng bền vững tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu đã thực hiện các phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, phỏng vấn các bên liên quan đến việc tham gia áp dụng chứng chỉ rừng của các chi hội trên địa bàn huyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Huyện A Lưới có diện tích rừng sản xuất lớn (42.768,87 ha) tuy nhiên diện tích rừng trồng tham gia chứng chỉ rừng có tỷ lệ chưa cao với 0,01%. Trong giai đoạn 2014 - 2022 có tổng diện tích tham gia áp dụng chứng chỉ rừng tại huyện A Lưới là 464,6 ha với quy mô 179 lô rừng của 124 hội viên tham gia. Giá trị kinh tế từ trồng rừng có chứng chỉ sẽ cao hơn khi kéo dài thời gian khai thác tới 7 - trên 10 năm. Có hơn 97% hộ gia đình sẽ tiếp tục tham gia liên kết nhóm hộ để trồng rừng có chứng chỉ rừng FSC và sẵn sàng góp thêm đất và đầu tư. Ngoài ra, nghiên cứu còn đề xuất 6 giải pháp để thúc đẩy hơn việc tham gia áp dụng chứng chỉ rừng và quản lý rừng bền vững của hộ gia đình tại huyện A Lưới.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Tiến Nguyễn Đình, Liên Lê Thị, Linh Hồ Nhật, & Tuyết Trần Thị Ánh. (2023). Nghiên cứu thực trạng việc áp dụng chứng chỉ rừng FSC và quản lý rừng bền vững tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 7(3), 3859–3868. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n3y2023.1048
Chuyên mục
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG